Utstyr for petroleums- og naturgassindustri generelt

Komité: ISO/TC 67 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
Opprinnelse:
Sluttdato: 26. sep 2017
Vis merVis mindre
 
Komité: SN/K 114/EG S (Safety - HSE)
Opprinnelse:
Sluttdato: 30. sep 2017
Vis merVis mindre
 

Introduksjon til høring av NORSOK S-001 rev. 5 2017

På oppdrag fra EG S ble arbeidet med revisjon av NORSOK S-001 startet med et oppstartsmøte høsten 2014 etter at S-001 (rev.4, 2008) hadde vært på pre-høring i bransjen. Den periodiske gjennomgangen våren 2014 hadde avdekket et betydelig behov for en oppdatering av standarden.

Det ble nedsatt en revisjonsarbeidsgruppe bestående av AkerBP, Aker Solutions, ConocoPhillips, DNV GL, Lloyds Register Consulting, Petroleumstilsynet (Ptil), Statoil, Standard Norge og Wintershall.

Det ble underveis besluttet å integrere S-011 Safety equipment data sheets (rev. 2, 1999) i den nye versjonen.  Dette basert på anbefaling fra Norsk olje og gass sitt NORSOK analyseprosjekt. 

Oppbygningen av S-001 rev.5 er i hovedtrekk:

Kap. 1-3 er formelle kapitler med Introduksjon, Scope og referanser.

Kap 4 beskriver krav til ledelse av teknisk sikkerhet.

Kapittel 5 til og med 25 angir krav knyttet til de forskjellige sikkerhetssystemene typisk om bord på offshore installasjoner innen petroleumsindustrien. Hvert kapittel tar for seg krav knyttet til roller, grensesnitt,

funksjonalitet og robusthet av funksjonen i en ulykkessituasjon, f.eks. robusthet mot brannlast.

Kapittel 25 Well Integrity er nytt og inkludert for en helhetlig tilnærming til barrierestyring. Kapitlet dekker hovedprinsipper relatert til sikkerhetsfunksjoner og referer til NORSOK D-010 for detaljering.

Annex A er normativt og nytt i denne versjonen. Her beskrives krav til jack-up borerigger og faste innstallasjoner med hensyn til brann/risiko analyser samt sikkerhetsstrategi.

Annex B er informativt.

Annex C Safety Equipment Data Sheets er informativt og nytt i denne versjonen. Innholdet er likt NORSOK S-011 (rev. 2 1999) og planen er å trekke tilbake NORSOK S-011 etter utgivelse av denne versjonen av S-001.

Utvalgte endringer fra S-001 rev 4 til rev 5.:

Det er behandlet 300-400 forbedringsforslag i oppdateringsprosessen som har medførte ganske mange justeringer i tekst. Det blir altfor omfattende å dekke disse her. Noen mer prinsipielle endringene følger i de neste avsnittene.

Kapittel 4 «Styring av teknisk sikkerhet» er omskrevet og utdyper sikkerhetsstrategiprosessen og tilpasninger til Ptil’s «Barrierenotat».  Det er lagt føringer for design aspekter viktig for «Commissioning», ferdigstillelse og driftsfasen. Underkapitles «Accidental loads» er utvidet og beskriver hvordan man kommer fram til og krav til brann- og eksplosjonslaster, anskueliggjort med ny skisse.  Begrepene «Worst Credible Process Fire» og «Unacceptable rupture» er innført.

Kapittel 7 «Containment» legger sterkere føringer til å etablere en flensefilosofi og på bruk av kompakt type flenser, ref. NORSOK L-005.  Det er også lagt føring på piping til instrumentkoblinger for å redusere eventuell lekkasjerate. Med hensyn på fleksible stigerør, beskrives hva som er tillatt av lekkasjepunkter og det legges føringer bruk av SSIV.

Kapittel 10 «Nødavstengning» utdypet og innført ny prinsippskisse for nødavstengningshierarki.

Kapittel 11 «Gassdeteksjon» gir veiledning på utlegg av detektorer samt gir åpning for innføring av et HH deteksjonsnivå, dvs flere enn to detektorer, f.eks. 6, for delugeutløsning til eksplosjonsdempning og automatisk trykkavlastning.  I tillegg innføres automatisk trykkavlastning når når deluge utløses pga nesten umulig å lokalisere lekkasjepunkt når deluge er utløst.

Kapittel 14 «Tennkildekontroll» er omskrevet for å gjøre prinsippene lettere forståelige, sorteres på «non-essential», «essential» og sikkerhetskritisk inndeling ift utkoblingsfilosofi. Det innføres krav til flammesperre i forbrenningsluftinntak til diesel motorer for å redusere tennsannsynlighet.

Kapittel 18 – «Nødkraft og nødlys». Sentrale «escape light» UPSer er ikke adressert tidligere. Det legges føringer til robusthet for disse.

Kapittel 19 – «Aktiv brannbekjempelse» er tilpassed Ptils forskriftskrav til brannvannskapasitet og det legges føringer til robusthet for multiskid deluge anlegg. Responstid safedeck anlegg / helidekkmonitorer er satt til 15 sek for å være ihht norske luftfarts- og Ptil forskrifter.

Volumet av S-002 rev. 5:

Høringsversjonen S-001 rev5. består nå av ca. 160 sider mot 70 i S-001 rev 4.  En betydelig økning skyldes inkludering av S-011 (32 sider), nytt kapittel 26, nytt Annex A og introduksjon av flere figurer.

Komité: CEN/TC 12 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
Opprinnelse:
Sluttdato: 2. okt 2017
Vis merVis mindre