Petroleumsteknologi og beslektet teknologi

Komité: ISO/TC 67 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
Opprinnelse:
Sluttdato: 26. sep 2017
Vis merVis mindre
 
Komité: SN/K 114/EG S (Safety - HSE)
Opprinnelse:
Sluttdato: 30. sep 2017
Vis merVis mindre
 

Introduksjon til høring av NORSOK S-001 rev. 5 2017

På oppdrag fra EG S ble arbeidet med revisjon av NORSOK S-001 startet med et oppstartsmøte høsten 2014 etter at S-001 (rev.4, 2008) hadde vært på pre-høring i bransjen. Den periodiske gjennomgangen våren 2014 hadde avdekket et betydelig behov for en oppdatering av standarden.

Det ble nedsatt en revisjonsarbeidsgruppe bestående av AkerBP, Aker Solutions, ConocoPhillips, DNV GL, Lloyds Register Consulting, Petroleumstilsynet (Ptil), Statoil, Standard Norge og Wintershall.

Det ble underveis besluttet å integrere S-011 Safety equipment data sheets (rev. 2, 1999) i den nye versjonen.  Dette basert på anbefaling fra Norsk olje og gass sitt NORSOK analyseprosjekt. 

Oppbygningen av S-001 rev.5 er i hovedtrekk:

Kap. 1-3 er formelle kapitler med Introduksjon, Scope og referanser.

Kap 4 beskriver krav til ledelse av teknisk sikkerhet.

Kapittel 5 til og med 25 angir krav knyttet til de forskjellige sikkerhetssystemene typisk om bord på offshore installasjoner innen petroleumsindustrien. Hvert kapittel tar for seg krav knyttet til roller, grensesnitt,

funksjonalitet og robusthet av funksjonen i en ulykkessituasjon, f.eks. robusthet mot brannlast.

Kapittel 25 Well Integrity er nytt og inkludert for en helhetlig tilnærming til barrierestyring. Kapitlet dekker hovedprinsipper relatert til sikkerhetsfunksjoner og referer til NORSOK D-010 for detaljering.

Annex A er normativt og nytt i denne versjonen. Her beskrives krav til jack-up borerigger og faste innstallasjoner med hensyn til brann/risiko analyser samt sikkerhetsstrategi.

Annex B er informativt.

Annex C Safety Equipment Data Sheets er informativt og nytt i denne versjonen. Innholdet er likt NORSOK S-011 (rev. 2 1999) og planen er å trekke tilbake NORSOK S-011 etter utgivelse av denne versjonen av S-001.

Utvalgte endringer fra S-001 rev 4 til rev 5.:

Det er behandlet 300-400 forbedringsforslag i oppdateringsprosessen som har medførte ganske mange justeringer i tekst. Det blir altfor omfattende å dekke disse her. Noen mer prinsipielle endringene følger i de neste avsnittene.

Kapittel 4 «Styring av teknisk sikkerhet» er omskrevet og utdyper sikkerhetsstrategiprosessen og tilpasninger til Ptil’s «Barrierenotat».  Det er lagt føringer for design aspekter viktig for «Commissioning», ferdigstillelse og driftsfasen. Underkapitles «Accidental loads» er utvidet og beskriver hvordan man kommer fram til og krav til brann- og eksplosjonslaster, anskueliggjort med ny skisse.  Begrepene «Worst Credible Process Fire» og «Unacceptable rupture» er innført.

Kapittel 7 «Containment» legger sterkere føringer til å etablere en flensefilosofi og på bruk av kompakt type flenser, ref. NORSOK L-005.  Det er også lagt føring på piping til instrumentkoblinger for å redusere eventuell lekkasjerate. Med hensyn på fleksible stigerør, beskrives hva som er tillatt av lekkasjepunkter og det legges føringer bruk av SSIV.

Kapittel 10 «Nødavstengning» utdypet og innført ny prinsippskisse for nødavstengningshierarki.

Kapittel 11 «Gassdeteksjon» gir veiledning på utlegg av detektorer samt gir åpning for innføring av et HH deteksjonsnivå, dvs flere enn to detektorer, f.eks. 6, for delugeutløsning til eksplosjonsdempning og automatisk trykkavlastning.  I tillegg innføres automatisk trykkavlastning når når deluge utløses pga nesten umulig å lokalisere lekkasjepunkt når deluge er utløst.

Kapittel 14 «Tennkildekontroll» er omskrevet for å gjøre prinsippene lettere forståelige, sorteres på «non-essential», «essential» og sikkerhetskritisk inndeling ift utkoblingsfilosofi. Det innføres krav til flammesperre i forbrenningsluftinntak til diesel motorer for å redusere tennsannsynlighet.

Kapittel 18 – «Nødkraft og nødlys». Sentrale «escape light» UPSer er ikke adressert tidligere. Det legges føringer til robusthet for disse.

Kapittel 19 – «Aktiv brannbekjempelse» er tilpassed Ptils forskriftskrav til brannvannskapasitet og det legges føringer til robusthet for multiskid deluge anlegg. Responstid safedeck anlegg / helidekkmonitorer er satt til 15 sek for å være ihht norske luftfarts- og Ptil forskrifter.

Volumet av S-002 rev. 5:

Høringsversjonen S-001 rev5. består nå av ca. 160 sider mot 70 i S-001 rev 4.  En betydelig økning skyldes inkludering av S-011 (32 sider), nytt kapittel 26, nytt Annex A og introduksjon av flere figurer.

Komité: CEN/TC 12 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
Opprinnelse:
Sluttdato: 2. okt 2017
Vis merVis mindre
 
Komité: CEN/TC 19 (Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin.)
Opprinnelse:
Sluttdato: 12. okt 2017
Vis merVis mindre
 
This European Standard specifies a test method for the quantitative determination of the indicated cetane number (ICN) of middle distillate fuels and blending components, intended for use in compression ignition engines. The test method utilizes a constant volume combustion chamber with direct fuel injection into heated compressed air. Calibration of the apparatus using blends of primary reference materials over a scale of 0 to 100 enables fuel ignition delays, measured from the resulting pressure increase, to report ICN results. This European Standard is applicable to middle distillate fuels of both petroleum and non-petroleum origin, hydrocarbon oils, oil-sands based fuels, blending components, fatty acid methyl esters (FAME), blends of fuel containing biodiesel material, diesel fuel oils containing cetane number improver additives, low-sulfur diesel fuel oils, aviation turbine fuels and polyoxymethylene dimethyl ether (OME). However, users applying this standard especially to unconventional distillate fuels are warned that the relationship between cetane number and combustion behaviour in real engines is not yet fully understood. This European Standard covers the calibrated range of 35 ICN to 85 ICN. NOTE 1 The analyser can measure ICN outside the calibrated range, but precision has not been determined. NOTE 2 For the purpose of this standard, the expression "% (V/V)" is used to represent the volume fraction. WARNING - The use of this Standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of users of this standard to take appropriate measures to ensure the safety and health of personnel prior to application of the standard, and fulfil statutory and regulatory requirements for this purpose.
Komité: ISO/TC 67/SC 7 (Offshore structures)
Opprinnelse:
Sluttdato: 18. okt 2017
Vis merVis mindre
 
Komité: CEN/TC 19 (Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin.)
Opprinnelse:
Sluttdato: 26. okt 2017
Vis merVis mindre
 
This European Standard specifies requirements and test methods for marketed and delivered automotive B10 diesel fuel, i.e. diesel fuel containing up to 10,0 %(V/V) Fatty Acid Methyl Ester. It is applicable to fuel for use in diesel engine vehicles compatible with automotive B10 diesel fuel. NOTE 1 This product is allowed in Europe [5], but national legislation can set additional requirements or rules concerning, or even prohibiting, marketing or delivering of the product. See for instance [8]. NOTE 2 In this European Standard, A-deviations apply (see Annex B). NOTE 3 For the purposes of this European Standard, the terms “% (m/m)” and “% (V/V)” are used to represent respectively the mass fraction and the volume fraction.
Komité: CEN/TC 19 (Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin.)
Opprinnelse:
Sluttdato: 26. okt 2017
Vis merVis mindre
 
This European Standard specifies requirements and test methods for marketed and delivered high FAME (B20 and B30) diesel fuel for use in diesel engine vehicles designed or subsequently adapted to run on high FAME (B20 and B30) fuel. High FAME (B20 and B30) diesel fuel is a mixture of up to 20 % (V/V) in total and up to 30 % (V/V) in total respectively fatty acid methyl esters (commonly known as FAME) complying to EN 14214 and automotive diesel fuel complying to EN 590. For maintenance and control reasons high FAME (B20 and B30) diesel fuel is to be used in captive fleets that are intended to have an appropriate fuel management (see Clause 3). NOTE 1 For the purposes of this European Standard, the terms “% (m/m)” and “% (V/V)” are used to represent respectively the mass fraction and the volume fraction. NOTE 2 In this European Standard, A-deviations apply (see Annex A).
Komité: ISO/TC 67/SC 5 (Casing, tubing and drill pipe)
Opprinnelse:
Sluttdato: 30. okt 2017
Vis merVis mindre
 
Komité: ISO/TC 67/SC 7 (Offshore structures)
Opprinnelse:
Sluttdato: 30. okt 2017
Vis merVis mindre
 
Komité: CEN/TC 12 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
Opprinnelse:
Sluttdato: 31. okt 2017
Vis merVis mindre
 
Komité: CEN/TC 12 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
Opprinnelse:
Sluttdato: 31. okt 2017
Vis merVis mindre